opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

SKLEPIENIE KRZYŻOWE

Sklepienie krzyżowe - sklepienie powstające z przenikania się dwóch sklepień kolebkowych ustawionych prostopadle i zestawione z czterech kozubków. Całość obciążeń tego sklepienia przenosi się na punkty nasadowe narożników lub na narożne filary. Sklepienie krzyżowe było powszechnie stosowane z budownictwie romańskim.

SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE

Sklepienie krzyżowo-żebrowe - rodzaj sklepienia żebrowego o czterech gurtach i dwóch żebrach po przekątnej. W sklepieniach żebrowych elementami przenoszącymi obciążenie są żebra.

SKLEPIENIE SIECIOWE

Sklepienie sieciowe - sklepienie w kształcie sklepienia kolebkowego z lunetami – o żebrach przecinających się ukośnie, równolegle lub krzywo linijnie, co nadaje mu kształt sieci.

SKLEPIENIE ZWIERCIADLANE

Sklepienie zwierciadlane - sklepienie klasztorne o bardzo małej krzywiźnie albo sklepienie przechodzące w płaski strop powyżej krótkiego odcinka krzywizny.

SPICHRZ

Spichrz - spichlerz; jedno lub kilku kondygnacjowa budowla służąca do magazynowania zboża luzem lub w workach. Dawne spichlerze charakteryzują się zwarta bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami, niewielka liczba małych otworków okiennych, zewnętrznymi schodami i gankami na piętrze. Spichlerze murowane często zdobiono ryzalitami, portykami, frontonami, a wiejskie spichlerze drewniane bogatą dekoracją snycerską.

SPŁYW WOLUTOWY

Spływ wolutowy (woluta, ślimacznica) - element architektoniczny i motyw ornamentalny w kształcie spirali lub zwoju, niekiedy przybiera formę esownicy, której szczególną formą są spływy wolutowe wypełniające przestrzeń narożną pomiędzy węższą i szerszą kondygnacją fasady.

Więcej artykułów…

  1. STALLE
  2. STIUK
  3. SYGNATURKA
  4. SZACHULEC